trojan 搭建教程

搭建步骤

  • 购买云服务器
  • 购买域名,域名解析
  • 搭建 trojan
  • 配置 mac 客户端
  • 配置 android 客户端

购买云服务器

阿里云,腾讯云等

注意事项: 不能选大陆服务器

购买域名

在腾讯云直接购买

搭建 trojan

参考:

https://www.v2rayssr.com/trojan-2.html

https://www.v2rayssr.com/trojanssl.html

配置 mac 客户端

https://tlanyan.pp.ua/v2ray-clients-download/

https://v2xtls.org/clashx%e9%85%8d%e7%bd%aetrojan%e6%95%99%e7%a8%8b/

配置 android 客户端

https://v2xtls.org/v2rayng%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%95%99%e7%a8%8b/